Ένα αρχαίο ελληνικό ρητό λέει «Γνώθι Σαυτόν», δηλαδή να γνωρίσουμε  πρώτα απόλα τον εαυτό μας. Κιαυτό διότι,  καθένας μας είναι μέλος ενός περιβάλλοντος σε όρους οικογένειας, διαμονής, πατρίδας, θρησκείας, κτλ. Ίσως το λεγόμενο «δημογραφικό ζήτημα» είναι χρήσιμο να εξεταστεί  στα πλαίσια   μιας πρότασης που έχει διατυπωθεί σε σχέση με  την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα, πιο συγκεκριμένα με θεσμική (institutional), ολιστική (holistic), συνεργική (synergic),  βαθειά (brtainsrtormimg)  για δυναμική ανατροφοδοτούμενη ανάλυση διαδικασιών (dynamic business process re-engineering).

Αναλύοντας, πιο συγκεκριμένα το «δημογραφικό ζήτημα», αυτό εξετάζεται από πλευράς γεννητικότητας  (fertility), πληθυσμιακών  ρευμάτων (emigration movements)   και παγκόσμιας ανισοκατανομής του εισοδήματος και του πλούτου (world wealth and incomes inequality).    Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μεγάλες πληθυσμιακές κινήσεις φαίνονται  αντίθετες  με την παγκόσμια ανισοκατανομή του πλούτου και του εισοδήματος. Το ερώτημα είναι πως μπορεί να ερμηνευτεί το φαινόμενο αυτό: αν είναι δηλαδή δυνατόν να ερμηνευτεί ως «εκδίκηση» στην πρόκληση της παγκόσμια μιας αυξανόμενης ανισοκατανομής  του πλούτου και του εισοδήματος, στα πλαίσια της θεσμικής ανάλυσης που έχει διατυπωθεί.